Project Description

Animal Name: Vervet Monkey
Scientific Name: Chlorocebus pygerythrus pygerythrus
Tour: Addo Elephant Park Tour, Mountain Tour, Addo River Safari